Gruppledarutbildning 10 års-jubilerar med TYA artikel

Gruppledarutbildning för TYA startade 2005 och har sedan starten utvecklats med tre steg.

Hösten 2015 på nästan samma datum som vi startade hade vi en steg 3 kurs som besöktes av journalisten Anna Karlsson och fotografen Ryno quantz.

Annonser
Publicerat i Artikel, Livskompassen för Gruppledare | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Börje Peratt erhöll UEFA A Diplom 1 nov 2014

Kursledningen på bilden: Anders Bengtsson, Stefan Hjelmberg,  (B. Peratt), PG Eliasson. Bilden tagen av Reine Almqvist.

Kursledningen på bilden: Anders Bengtsson, Stefan Hjelmberg, (B. Peratt), PG Eliasson. Bilden tagen av Reine Almqvist.

Börje Peratt har 1 nov 2014 uppgraderat sin steg 3 till Advanced Diplom. BP har tränat lag som Enebyberg, Viggbyholm och Café Opera och tog sin steg 3 utbildning 1996.

UEFA har bestämt en nyordning och steg licensen upphör till förmån för en repeterande utbildning. Advanced och Pro licens måste nu uppdateras vart tredje år. UEFA har infört kravet på Pro licens för att få att ansvara för lag på elitnivå och detta gäller internationellt. En förändring till godo för fotbollen och för tränare som kommer att utveckla ledarskapet.

Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning för uppgradering av tidigare steg 3 och steg 4 (högsta nivå) har i aktuellt sammanhang bedrivits på fashionabla Scandic Grand Hotell Plaza vid Sergels torg i Stockholm. Under trea av fyra dagar uppgraderades steg 3 tränare till Advanced legitimation (A-Diplom) och sista dagen steg 4 till Pro. Denna möjlighet var en gåva från SvFF och i fortsättningen blir utbildningslinjen både mer omfattande i tid och kostar mer. En prolicens kommer att kosta 100 000 kr.

Utbildningen är också standardiserad inom ramen för UEFA Coaching Convention.

Jag huserade tillsammans med Roland Gustavsson (riksinstruktör) och vi satt tillsammans med Reine Almqvist (senast Halmstads BK) och Micke Månsson.

Det var en väldigt stimulerande och rolig kurs där man återsåg flera kollegor inom fotbollstränarskrået, inte minst Johan Brink som jag tog steg 3 tillsammans med. Han är assisterande i Ljungskile som kommer att kvala till allsvenskan senare i höst.

Bildspelet nedan är centrerat kring mitt bord men jag uppskattar alla för en väldigt trevlig samvaro med många diskussioner och mycket skratt.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Stort tack SvFF och alla deltagare för en förnämlig kurs!

Börje Peratt
Peratt.com officiell hemsida

”Bella & Real the Movie”
Bella & Real-Trailer

 

Publicerat i Fotbollstränarutbildning, Utbildning | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Coacha Unga – bok recension

Börje Peratt:  ”COACHA  UNGA – med livskompassen” En studiebok i Livskunskap. En recension av Professor Matti Bergström och Pia Ikonen.

Boken är ämnad att hjälpa läsaren hitta svaren inom sig själva och följa inre råd !

1. Syftet med boken är att lära en känna sin inre värld, vilket boken lyckas med.

2. Det beskrivs hurudan du är och vad du vill och vad för möjligheter för detta finns i ditt inre. De råd författaren ger här stämmer utmärkt med hjärnfunktion.

3. Goda råd ges för att använda sin vilja för dessa ändamål, att använda s.a.s. sin ”inre kompass”! Dessa råd är viktiga, för alla litar ej på sin inre förmåga.

4. För punkt 1. och 2. behövs både logisk känsla och tänkande. Ja, både ”tro och vetat”, vilka enligt hjärnforskning tillsamman ger förmågan att ”förstå”.

5. Det behövs även hjälp utav samliv med andra och att kunna älska sina med-människor. Det är viktigt att författaren underlinjerar detta, då detta i dagens läge i västerlandet har glömts bort. Detta gäller just de ungas utveckling!

6. Detta fordrar en stark tro på sina allra innersta idéer och att man litar på sig själv och sina färdigheter. Vi är, även enligt hjärnforskning, sociala varelser och menade att leva tillsamman och ge andra utav sina allra innersta värden. Boken ger goda råd för de unga att utvecklas i denna riktning.

7. Jag är ytterst glad att författaren lär läsaren och de unga att använda sin ”inre kompass” för att hitta den rätta riktningen i sin utveckling. Man måste medge att dylika böcker saknas, som på ett så genialt sätt tränger sig in i de problem, som häftar de unga.

8. Författaren använder härvid en psykologi, som mig veterligen inte använts, och som på ett lätt förståeligt sätt kan hjälpa oss att ”COACHA de UNGA” !

Jag kan härmed rekommendera boken för alla, som befattar sig med uppfostring och med de unga. De unga behöver all hjälp av oss i dag!

Sammanställt av
Professor Matti Bergström och Pia Ikonen

16 juni 2012 Helsingfors

Coacha Unga med Livskompassen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Utbildning av Coacher

Börje Peratt @ selfie

Börje Peratt © selfie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En företagsanpassad kurs för coacher genomfördes som ett steg 1 i Lappland, Juansuando under mitten av maj 2014.

Uppdraget gick via TYA (Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd) och målgruppen är yrkesförare med coachansvar. Det gäller ett transportföretag som verkar inom gruvnäringen och där omständigheterna kan liknas vid jungfrueliga. Det handlar om att både söka goda exempel från annat håll och skapa nytt. Bland annat här en ny medarbetarfunktion.

Företaget växer snabbt och i den pionjäranda som råder är det angeläget att stabilisera och rikta hela yrkesförargruppen så att man får ett gemensamt uppträdande och ett samspelt agerande. Det är särskilt viktigt då man åker på dispens på vägar som inte är byggda för dessa tunga fordon. Parallellt byggs vägarna om vilket ställer ytterligare krav på förare och organisation.

Att vara med i detta fantastiska projekt är mycket spännande.
Steg 1 blev en framgång på många sätt.
Steg 2 kommer i höst.

Börje Peratt officiell hemsida
LinkedIn
Wikipedia
Vetapedia

Publicerat i Coach, Utbildning | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Eklektisk teori

Teori och metod för Livskompassbaserat lärande är empiriskt utrett och presenterat i flera böcker och program.

Coacha Unga omslag1
Coacha Unga med Livskompassen är en ”hands on” manual för praktisk och konkret insats på de områden och i de slags vardagliga situationer som kan dyka upp. Professor Matti Bergström (Finska vetenskapsakademin) är känd för många böcker på temat barnets kreativitet och behov för att utvecklas på bästa sätt.

Matti Bergström har läst Coacha Unga och givit en per review samtidigt som han skrivit ett genomtänkt utlåtande om innehåll och hur boken kan användas.

Mångt och mycket stämmer överens med hjärnforskning. (Matti Bergström)

Livskompassomslagitblog”Livskompassen för Gruppledare” är en studiebok för ledare som deltar i kurser arrangerade av TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.
Empiri från ca 100 kurser under tio år visar att utbildning i Livskompassen inte bara kan underlätta samverkan i jobbet utan också hur man fungerar på fritiden.

Oberoende utvärderingar ger en tydlig indikation på att en insats med Livskompassen kan ha särskiljande positiva resultat.

Interna enkäter av kursdeltagare från varje kurs ger också ett ensidigt positivt utfall.*(Länk)

Succebo fram webbSuccébo – Fröet till framgång” är den första delen i forskningsprojektet ”Om Medvetandets Uppkomst” och en vetenskaplig studie där Livskompassen förklaras biologiskt, genom hur hjärna fungerar och pedagogiskt/terapeutiskt utifrån Jungliknande arketyper. Här belyses också att Livskompassen baseras på en eklektisk teori grundad i de fyra stora psykologiska skolorna såsom, 1) psykoanalysen och den psykodynamiska teorin, 2) Behaviorism som kom att uvecklas till 3) Kognitiva Beteende Teori och slutligen 4) Humanistisk Psykologi (Maslow mfl).

Fyra olika perspektiv ger alla giltiga svar utifrån de frågeställningar som man tar upp. Dessa olika perspektiv kan också betraktas som fyra olika livsintelligenser som kan förklara varför olika perspektiv kan ge så olika svar.

Kognitiv beteendeterapi handlar mycket om sinnen, varseblivning och hur vi tolkar intryck. Intelligensen för detta perspektiv har jag namngivit EXPLORATIV IQ.

Intellektuell kunskapsbildning sker sedan via den typ av intelligens som jag benämner MANAGEMENT IQ. Detta är också främst området för psykodynamiska teoribildningar.

Båda dessa intelligenser (Explorative och Management) är rationella och logiska. Även om det i praktiken visar sig att man inte fungerar rationellt så är ändå individens slutsatser logiska för individen.

På den emotionella (högra sidan av hjärnan) har jag pedagogiskt placerat POWER POTENTIAL (PQ) och denna intelligens rör överlevnad och prestation. Energin hämtas från reptilhjärnan. Detta är behaviorismens område. Här finns målmedvetenheten som kan betingas.

På denna emotionella sida finns också behaviorismens motsats humanistisk psykologi. I grunden utgår den från villkorslös kärlek, kommunikation, empati och social kompetens. Detta handlar således om EQ.

Här finns också gränsöverskridande teoribildningar som hämtar sin metod både från psykodynamiken och den humanistiska psykologin såsom ”Objektrelationsteori”.

I boken Succébo är det sammanfattat på följande sätt.

En eklektisk psykologi

”Att skapa sig själv är att formulera sig i en så inspirerande idé att alla inre krafter samverkar till visionens utveckling och förverkligande.
En eklektisk psykologi betyder att man tar element från olika teorier och låter dem bilda en helhet som öppnar dörrarna till nya insikter och slutsatser. De fyra stora psykologiska skolorna har olika perspektiv som porträtterar människans psyke och beteenden på olika sätt. Olika frågor ger naturligtvis olika slags svar. Är människan offer för uppväxtens påverkan och är då Freuds psykoanalys en väg till att förstå sig själv? Eller bär hon på en drift att förverkliga sig och nå Individuation enligt Jung?
Är livet som behaviorismen påstår en själlös jakt på belöningar och en process av stimuli och respons? Något som reklamen utnyttjar genom att inpränta varumärken och locka konsumenter. Styrs människan enligt kognitivismens teori av en utvecklingskurva där sökande efter kunskap pejlar in möjliga vägar till insikt? Inspireras människan enligt humanismens filosofi att utmana och pröva sina talanger där lyckan och ansvaret ligger i våra egna händer? Inom psykologin söks förklaringar till beteendet i barndomens upplevelser, i intelligensen eller i unika förmågor. Ju mer naturvetenskaplig attityd desto mer uppdelade förklaringar. Kurt Goldstein som myntade ”self-actualization” (självförverkligande), menar att människan är odelbar och kan endast förstås utifrån ett helhetstänkande där man också tar hänsyn till den omgivande miljön. Då är alla sidor olika delar av helheten och måste förstås utifrån hur de samspelar. Det ena kan inte utesluta det andra.”

Börje Peratt
officiell hemsida
LinkedIn

* Det finns ingen studie som rör LBL insats på människor som diagnosticerats som psykiskt sjuka. Därför kan man inte uttala sig om hur en insats skulle fungera i en sådan situation. Däremot har insatser gjorts med människor som varit utbrända, drogberoende och utsatta för psykiskt och fysiskt våld. I dessa unika fall kan man bara redogöra för hur just dessa individer responderat. När det rör utbrändhet sker eventuell effekt över tid. När det gäller övriga kan man inte dra några andra slutsatser än vad personer uttalat vid själva utbildningen. En reflektion är att alla nämnda tillstånd minskar förmågan till gynnsamma val. Livskompassbaserat lärande handlar om att komma till insikt om i princip fyra valpositioner och förmå sig att inse vilken som i aktuell situation kan vara mest gynnsam. Vid drogberoende, utbrändhet eller exempelvis psykotiskt tillstånd finns det liten eller ingen tillgång till den fria viljan. Vid depression gäller liknande förutsättningar. Därför krävs förståelse för att varje situation kan kräva olika insatser och över tid. Det finns sällan någon Quick fix bara olika slags insatser som kan medverka. Men i det långa loppet bygger förändring på insikt, försoning och helande.

Publicerat i Livskompassen | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Livskompassen lär läraren anpassa sig till eleven

Livskompassbaserat lärande (LBL) visar sig fungera på i stort sätt alla utbildningsområden och situationer. Så det vore naturligt att den skulle ingå i skolan på alla nivåer.

Skolinspektionens kritik mot läraren

Skolinspektionen kommer inom kort ut med en rapport som i klartext påstår att läraren är ansvarig för elevens resultat. Dvs att sättet att lära ut avgör inte bara elevens utan hela klassens betygsnivå.

Det finns brister i lärarnas sätt att undervisa som får stora konsekvenser.
Jag tror att det är en väldigt viktig förklaring. Det som all forskning visar är att det som händer i klassrummet är det allra viktigaste, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler.

Det är sant men en sanning med modifikation. Förutsättningar för undervisning, kraven på dokumentation har också stor betydelse. En lärare som har fantastisk dokumentation av sitt arbete i klassen kan uppvisa usla resultat när det gäller klassens bildningsnivå. Ett annat problem har varit direkt kontraproduktiva metoder såsom ett sätt att lära ut matematik som bara krånglar till även det mest enkla räknesätt.

Göra på rätt sätt eller rätt sak

Så vi återkommer till frågeställningen om att göra på rätt sätt eller att göra rätt sak. Sedan 2005 har det varit viktigare att göra på rätt sätt dvs att dokumentera och göra individuella planer än att göra rätt sak dvs att lära eleven det eleven skall lära sig.

Den duktiga läraren skapar duktiga elever
Alla som gått i skolan kan nog sägas ha liknande erfarenheter när det rör lärare. En lärare kan väcka intresse, skapa motivation och hålla en undervisning som gör att kunskapsnivån lyfter medan en annan lärare orsakar rakt motsatt effekt.

Omöjligt uppdrag
Som ung vikarierande lärare fann jag vid ett tillfälle, att bildningsnivån i klassen var katastrofal. Mängden vikarier under lång tid hade orsakat en eftersläpning och att man låg efter i praktiskt taget varje ämne.
För att försöka hämta hem elevernas kunskaper försökte jag med en pedagogik som återspeglades från egen vantrivsel i skolbänken.

Hur relaterar det aktuella ämnet eller frågeställningen till min egen verklighet?

Och faktiskt fanns det stöd för den läroplanen. Det handlade om att utnyttja kunskapstörsten och underlätta utforskaren. Så ofta som det fanns möjlighet utnyttjade vi frågor från eleverna och spann vidare på dem. Det blev då elevens eget intresse som låg till grund för lärandet.

Så utvecklades Livskompassbaserat lärande (LBL)
Metoden kom senare att utvecklas till Livskompassen. Efter vårterminen skulle jag försvinna från skolan och göra lumpen. Något om historiska bakgrunden här

Varningsrop i modern tid
2012 gick skolinspektionen ut med ett varningsrop ”Mörk bild av läget i landets skolor”. Man kan tycka att det är en sen varning men rapporten som nu kommer i mars 2014 är inte oväntad.

Är man då beredd att anta en metod som visat sig fungera?

En Livskompass kan ge läraren instrument att situationsanpassa sig till eleven och att välja pedagogik och innehåll som utvecklar elevens kunskap.

Tänk om …
En önskan är att få presentera Livskompassbaserat lärande för de beslutsfattare som kan påverka utbildningen i skolan så de får se hur effektiv den kan vara. Dvs den som bygger på LBL-instrumentet. Originalet har en struktur, logik och vetenskaplig prövning sedan 1980-talet. Den redovisar en omåttlig framgång där den implementerats inte minst i körskoleutbildning och yrkesförarutbildning.

Utbildning av läraren
Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens som har ett utbildningsansvar så att i detta fall läraren kan klara sitt arbete tryggt och med goda resultat. I dagsläget är det kommuner och friskolor som har ansvar för driften. De kan inte alltid ge en konsistent utbildning så den ligger istället på universitet. Tidigare var det lärarhögskolor med en viss rutin för praktik. Givet lärarutbildningens tidigare problematik, undermineringen av läraryrket i media och kommande utmaningar krävs nu stordåd. Ansvaret för att återupprätta kvalitén i utbildningen ligger hos landets ledning. Det finns i vår omvärld exempel på vad som leder till goda utbildningsresultat. Här ingår Livskompassbaserat lärande.

Börje Peratt
Mediedatabas
– LIBRIS
LinkedIn
Vetapedia
Wikipedia

Referens
SVT: Skolinspektionen: Därför misslyckas svenska elever, Love Benigh, 26 mars 2014.
Lärarnas Nyheter: Skolinspektionen: Lärare dåliga på att anpassa undervisningen, Mats Thorén, Från Lärarnas tidning 2014-03-27
Expressen: Skolinspektionen: Brister hos lärarna Publicerad 26 mars 2014

Publicerat i Pedagogik, skola, Utbildning | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

En rektors betraktelser

Bengt Runestedt, rektor och lärare med flera ledarskapskurser bakom sig har under hösten 2013 som observatör deltagit på samtliga kurssteg ”Livskompassen för Gruppledare”. Nedan följer hans reflektioner.

Reflektioner Livskompassen Steg 1. (10-11 september 2013)

”Efter att ha läst böckerna ”Coacha unga” och ”Livskompassen” var det nu dags att vara närvarande vid en två-dagars utbildning för gruppledare inom transportsektorn.
Jag var observatör och noterade både kursledarens insats samt deltagarnas reaktioner. Det var med nyfikenhet och engagemang som jag gick in i dessa två dagar. Och jag blev inte besviken.
Kursledaren är mycket professionell, kunnig, närvarande och djupt analytisk i mötet med deltagarna. Han lyckas lirka med dem och får dem att öppna sig och slutligen ”släppa loss”. Han ger ordet ”fingertoppskänsla” en verklig bild.
Deltagarna är till en början avvaktande i sin hållning. Större delen av dem kommer från samma företag, vilket kan vara hämmande. De är troligen också ovana vid liknande situationer. De är inte heller en intellektuell grupp i bemärkelsen studievana och högskoleutbildade.
Ju längre första dagen lider, desto lättare får ledaren gruppen att våga visa upp sig både mentalt och rent fysiskt. De blir alla utan undantag mycket engagerade och närvarande.
Jag upplevde det som mycket spännande att iaktta och såg just förändringen i gruppen mycket tydligt.
”Livskompassen” är som utbildningsmodell helt applicerbar även på andra branscher, vilket jag tycker skulle vara intressant och utmanande att försöka genomföra.
Min korta slutsats blir att jag finner modellen mycket trovärdig och jag tror på dess förmåga att förändra inställning och attityder hos deltagare.”

Sollentuna 2013 09 16
Bengt

Livskompassen Steg 2. (24-25 september 2013)

”Jag deltog som observatör även denna gång. Gruppen var mycket homogen och arbetssugen. Kursledaren hade inga som helst problem med att få igång samtliga deltagare omedelbart. Denna gång representerade deltagarna flera olika företag. Det kändes tydligt att de hade genomgått Steg 1.
Dag 1 började med presentationer, som var mycket personliga, och öppnade för en trygghet i gruppen som var påtaglig.
Alla deltagare fick uttrycka vad de dels hade med sig från Steg 1 dels vilka förväntningar de hade på Steg 2.
Dag 2 innehöll många gruppövningar. Flera övningar hade som syfte att lära deltagarna att hantera olika konfliktsituationer. Dagen blev pga sitt innehåll passiv för mig som observatör. Men det kändes trots detta angeläget och intressant att följa processerna ute på ”golvet”.
Min uppfattning är att kursledaren med erfarenhet och intuition styrde innehållet efter deltagarnas behov, intresse och tidigare kompetens på ett professionellt sätt även denna gång.”

Bengt

Livskompassen steg 3. (3-4 december 2013)

”Jag deltog nu i steg 3 och har därmed varit med om samtliga tre steg i utbildningen.
Steg 3 är till stor del processinriktat och med stort fokus på den egna personliga utvecklingen i förhållande till gruppen.
Delar av denna grupp har jag träffat i ett tidigare steg och det märktes stor skillnad på deltagarnas sätt att formulera sina tankar och känslor.
Det har skett en märkbar positiv utveckling hos var och en i sättet att uttrycka sig och hur var och en hanterar sin ledarroll på arbetsplatsen.
Kursledaren styr lyhört deltagarna i riktning mot ökad medvetenhet och ökat självförtroende i yrkesrollen.
Utbildningen når utan tvekan sitt mål och förtjänsten är naturligtvis deltagarnas eget engagemang men framförallt har kursledaren en mycket stor del i varje deltagares utveckling.
Jag anser att denna utbildning definitivt skulle kunna anpassas för andra branscher och få stort genomslag i utvecklingen av ledare också på linjenivå.”

Sollentuna 16 december 2013-12-16
Bengt

Publicerat i Utbildning, Utlåtande, Utvärdering | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar